Xunta Directiva

Pestanas principais

XUNTA DIRECTIVA DE AODEM

1.      PRESIDENTA

·         Nome: Mª Susana Fernández López

·         Funcións:

 • Representar oficialmente á asociación ente toda clase de Organismos públicos e privados.
 • Convocar, presidir e levantar as sesión que celebre a Asamblea Xeral e a Xunta Directiva, dirixir as deliberacións de unha e outra e autorizar coa su firma as actas das reunións da mesma.
 • Velar pola execución dos acordos adoptados na Asamblea Xeral e na Xunta Directiva.
 • Ordenar os pagos con cargo aos fondos da asociación. Levar a sinatura social conxuntamente co Secretario ou Tesoureiro.
 • Nomear a calquera persoa como Asesor, sendo esto ratificado pola Xunta Directiva e asignarlle tarefas axeitadas coa obriga de informar á Xunta Directiva das recomendacións e informes desos asesores. As resolución de calquera asesor  non son vinvulantes en ningún caso.
 • Subscribir contratos en nome da asociación, outorgar poderes a terceiros, exercitar acción ante os órganos de Xurisdicción ordinaria e especial, aceptar doazóns, legados e herdanzas, aceptar endosos, recibir subvencións e calquera outro acto equivalente de interés para as fins da asociación.

 

·         Resumo traxectoria profesional:

 • Tesorera de FEGADEM (Federación Galega de Esclerosis Múltiple)

 

2.      VICEPRESIDENTA

·         Nome: Dolores Jovita Alonso González

·         Funcións:

 • A Vicepresidenta substiruirá temporalmente ao Presidente nos casos de ausencia, enfermidade ou calquera outra causa, asumindo as atribucións do Presidente.

 

·         Resumo traxectoria profesional:

 • Licenciada en Literatura pola Universidade "Hunter College" City University of New York en 1992.
 • Traballou no Spanish Institute Reina Sofía en New York como intérprete e profesora de español.
 • Traballou como profesora de inglés e español en Inlingua International School of Languages en Barcelona.
 • Dende 1999 reside no Carballiño donde dirixe a súa propia escola de idiomas.

 

3.      SECRETARIO

·         Nome: Alberto Ismael Permuy Pantín

·         Funcións:

 • Custodiar os libros, documentos e selo da asociación.
 • Levar o Libro de Rexistro de Socios.
 • Redactar as actas das Asambleas Xerais e da Xunta Directiva.
 • Librar certificacións con referencia aos libros e documentos da asociación, co visto bo do Presidente.
 • Constituír e retirar os depósitos, abrir contas e retirar os fondos, sendo necesaria a sinatura do presidente.
 • Preparar os puntos das Asambleas Xerais, enviaranse as actas e a orde do día con 15 días de antelación, como mínimo.
 • Responsabilizarse xunto co presidente do debido cumprimento dos Estatutos e das fins da asociación.
 • A representación xurídica ante todo tipo de instancias públicas ou privada, de carácter administrativo ou xudicial, por delegación do Presidente.
 • Responsabilizarase dos arquivos, ficheiros, así como do bo funcionamento das tarefas administrativas, en xeral, da asociación.

 

·         Resumo traxectoria profesional:

 •  

 

4.      TESOUREIRA

·         Nome: María García Quintela

·         Funcións:

 • Custodiar e levar os libros de contabilidade.
 • Comunicar inmediatamente á Xunta Directiva do incumplimento ou irregularidade que se poida producir na xestión económica da asociación.
 • Custodiar os fondos da asociación. Para disponer destos necesitará a sinatura do Presidente.
 • Elaborará os presupostos anuais e fará previsións de futuro.

 

·         Resumo traxectoria profesional:

 • Exvocal de AODEM

 

5.      VOGAL 1º

·         Nome: Jesús Ángel Álvarez Peña

·         Funcións:

 • Os vogais terán as obrigas propias do seu cargo como membros da Xunta Directiva, así como as que nazan das delegacións ou comisión de traballo que a propia xunta lles encomende.

 

·         Resumo traxectoria profesional:

 •  

 

6.      VOGAL 2º

·         Nome: Socorro Fernández Rodríguez

·         Funcións:

 • Os vogais terán as obrigas propias do seu cargo como membros da Xunta Directiva, así como as que nazan das delegacións ou comisión de traballo que a propia xunta lles encomende.

 

·         Resumo traxectoria profesional:

 •  

 

7.      DIRECTORA DO CENTRO SOCIOSANITARIO E PSICÓLOGA CLÍNICA DE AODEM

·         Nome: María Fernanda Patiño Bustabad

 

·         Funcións:

 • As propias do seu cargo.
 • Membro con voz e sen voto na Xunta Directiva de AODEM.

 

·         Resumo traxectoria profesional:

 • Psicóloga especialista en Psicología Clínica. Master en psicopatología y salud.
 • Especialista en Psicoterapia. Europsy.
 • Psicóloga de equipo interdisciplinar da Unidad Preventiva Asistencial de Drogodependencias (UPAD) do Concello de O Carballiño, Ourense. Responsable dos Programas de Prevención e Incorporación Social de Drogodependencias do Plan de Galicia sobre Drogas. Cª de Sanidade, Xunta de Galicia na Mancomunidad de O Carballiño.  1994-2002.
 • Psicóloga Clínica, Dirª do Centro Sanitario e Responsable de Xestión de Calidade de “AODEM”. Colaboradora da Federación Provincial de Asociacións de Discapacitados Físicos de Ourense “DISCAFIS-COGAMI”, 2003 - actualidade. -Responsable do GAM – grupo de ayuda mutua de AFFOU (Asociación Ourensana de Fibromialgia y Fatiga Crónica de Ourense), 2008-actualidade.
Galego

Comparte este artículo